ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Пт Окт 16, 2015 5:33 pm

Проект !
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Будет действовать с 1 января 2016 года.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ 28urbli

§ 24. В член 24 се правят следните изменения и допълнения :
1. В алинея 1 се правят следните изменения :
а) Точка 2 се изменя така :
„2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България; изискването е валидно за всеки един съдружник поотделно;”.
'2. вести бизнес в стране на законных основаниях в, в результате этой деятельности показал, по крайней мере, 10 рабочих мест на полный рабочий день болгарских граждан сохраняется в течение всего срока пребывания, если иное не оговорено в международном договоре, ратифицированного, обнародованного и вступила в силу для Республики Болгарии; требование относится к каждому партнеру отдельно;
б) Точка 6 се изменя така :
„6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата след международно проучване на дейността, произхода на капиталите, доброто име и оборота на чуждестранното дружество;”.
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Представители иностранных компаний, зарегистрированных в Болгарской торгово-промышленной палаты после международного обследования бизнеса, источником капитала, репутации и оборота иностранных компаний ".

bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Пт Окт 16, 2015 5:34 pm

Проект !
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ
Будет действовать с 1 января 2016 года.

Обн. ДВ, бр.153 от 23.12.1998 г., изм. ДВ, бр.70 от 06.08.1999 г., изм. ДВ, бр.42 от 27.04. 2001 г., изм. ДВ, бр.112 от 29.12.2001 г., изм. ДВ, бр.45 от 30.04.2002 г., изм. ДВ, бр.54 от 31.05.2002 г., изм. ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г., изм. ДВ, бр.103 от 25.11.2003 г., изм. ДВ, бр.37 от 04.05.2004 г., изм. ДВ, бр.70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ, бр.11 от 01.02.2005 г., изм. ДВ, бр.63 от 02.08.2005 г., изм. ДВ, бр.88 от 04.11.2005 г., изм. ДВ, бр.30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ, бр.82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ, бр.11 от 02.02.2007 г., изм. ДВ, бр.29 от 06.04.2007 г., изм. ДВ, бр.52 от 29.06.2007 г., изм. ДВ, бр.63 от 03.08.2007 г., изм. ДВ, бр.109 от 20.12.2007 г., изм. ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г., изм. ДВ, бр.26 от 07.03.2008 г., изм. ДВ, бр.28 от 14.03.2008 г.,изм. ДВ, бр.69 от 05.08.2008 г., изм. ДВ, бр.12 от 13.02.2009 г., изм. ДВ, бр.32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ, бр.36 от 15.05.2009 г., изм. ДВ, бр.74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ, бр.82 от 16.10.2009 г., изм. ДВ, бр.93 от 24.11.2009 г., изм. ДВ, бр.103 от 29.12.2009 г., изм. ДВ, бр.73 от 17.09.2010 г., изм. ДВ, бр.9 от 28.01.2011 г., изм. ДВ, бр.43 от 07.06.2011 г., доп. ДВ, бр.21 от 13.03.2012 г., изм. ДВ, бр.44 от 12.06.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр.16 от 19.02.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.23 от 08.03.2013 г., изм. ДВ, бр.52 от 14.06.2013 г., изм. ДВ, бр.68 от 02.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.70 от 09.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.108 от 17.12.2013 г., изм. ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.
§ 1. Член 6 се изменя така :
„Чл.6. Чужденците, които се намират на територия под суверенитета на Република България, носят гражданска, административна и наказателна отговорност както българските граждани, доколкото специален закон, международен договор или нормите на международното обичайно право не предвиждат друго”.

§ 2. В чл.8, ал. 4 се отменя.

§ 3. В член 8а се правят следните изменения :
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така :
„(4) Органите за граничен контрол не допускат влизане на територията на Република България на лице, което се позовава на качеството си на член на семейството на български гражданин, но не е удостоверило това с някой от документите по ал.2 или с друг надлежен документ. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс”.

§ 4. В член 9 думите „издадено от Република България” и „транзитно преминаване” се заличават.

§ 5. Член 9а се правят следните изменения :
1. Алинея 1 се отменя.
2. Ал. 2, т. 4 се изменя така:
„4. за дългосрочно пребиваване (национална виза вид „D”)”.

§ 6. Чл. 9б, ал. 1 се изменя така :
„(1) Виза се издава чрез персонализиране на визов стикер по образец на Европейския съюз”.

§ 7. Член 9в, ал.4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване и унищожаване на визовите стикери и на бланките за поставяне на виза се определят с акт на Министерския съвет”.

§ 8. Член 9г се правят следните изменения :
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така :
„(5) Дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация, която се предоставя по ред и при условия, определени с наредбата по чл. 9е, ал.1, за приемане и обработка на заявления за издаване на визи, с изключение на събиране на биометрични данни.”
3. Алинея 6 се отменя.

§ 9. В чл. 9д, изр. първо думите „със срок” се заменят със „с валидност и разрешен срок на пребиваване ”.

§ 10. В чл.9е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така :
„(1) Условията и редът за съгласуване на заявленията за визи, освен тези по чл.15, издаване, отказ за издаване, анулирането и отмяната на визи, както и за определяне на визовия режим се определят с наредба на Министерския съвет”.
2. В алинея 2 след думата „визи” се добавя „по чл.15”.

§ 11. В член 9ж се правят следните изменения и допълнения :
1. Алинея 1 се изменя така :
„(1) За издаване на виза кандидатът подава попълнено и подписано заявление по образец, одобрен от Министерския съвет, към което прилага документи, доказващи целта на пътуването и определени в наредбата по чл.9е, ал.1”.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така :
„(3) При подаване на заявлението за издаване на виза се събират и обработват лични данни, включително и биометрични данни. Редът за събиране на данните се определя с наредбата по чл.9е, ал.1”.
4. В алинея 4 се правят следните изменения :
а) В текста преди т.1 след думите „пръстови отпечатъци” се поставя запетая и се добавя „при подаване на заявления за издаване на визи за краткосрочно пребиваване”.
б) В т.3 изразът „с официална цел” се заличава.
5. Създава се алинея 5 :
„(5) От изискването за снемане на пръстови отпечатъци при подаване на заявления за издаване на визи за дългосрочно пребиваване се освобождават :
1. деца на възраст до 12 години;
2. лица, при които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно; ако е възможно снемането на пръстови отпечатъци от по-малко от 10 пръста, се снема съответният брой пръстови отпечатъци; ако снемането е временно невъзможно, от кандидата се изисква да даде пръстови отпечатъци при следващото заявление;
3. лица, назначени за ръководители на дипломатически или консулски представителства, акредитирани за Република България, или за ръководители на представителства на международни организации на територията на страната – ако това е предвидено в международен договор или при условията на взаимност ;
4. членове на дипломатическия персонал на дипломатическите представителства и на консулския персонал на консулските представителства, акредитирани за Република България - ако това е предвидено в международен договор или при условията на взаимност;
5. членовe на персонала на представителства на международни организации на територията на страната, когато се ползват с дипломатически имунитет по силата на международен договор”.
6. Досегашната алинея 5 става алинея 6 и в нея изразът „информационната система за издаване на визи” се заменя с „визовата информационна система”.
7. Досегашната алинея 6 става алинея 7.

§ 12. Член 9з се изменя така :
„Чл. 9з (1) Когато кандидатът за виза не е представил валиден редовен документ за пътуване или е отказал да му бъдат събрани биометрични данни, или визовата такса не е била платена, заявлението за издаване на виза е недопустимо.
(2) В случаите по ал.1 дипломатическото или консулското представителство незабавно връща заявлението, платената визова такса и приложените към заявлението документи, и унищожава събраните биометрични данни.
(3) Преди да вземат решение по заявление за издаване на виза, оправомощените длъжностни лица имат право да изискват от кандидатите за визи допълнителни данни и документи, с които те да обосноват достоверно заявената цел на пътуване, като са длъжни да извършват необходимите проверки на заявените данни.
(4) По изключение, когато изискванията по ал.1 не са изпълнени, заявлението може да бъде прието за допустимо, ако са налице причини от хуманитарен характер, или това се налага от държавния интерес.”

§ 13. В член 10 се правят следните изменения :
1. В алинея 1 се правят следните изменения :
а) В точка 1 след думата „опасност” се добавя „международните отношения”, а „сигурността на страната” се заменя с „националната сигурност или обществения ред”.
б) В точка 3 след думата „извършва” се добавя ”или има намерение да извършва”.
в) В точка 4 след думата „държави” се добавя „или, че участва в трафик на хора”.
г) В точка 7 думите „е направил опит да влезе в страната” се заменят с „има данни, че е направил опит или има намерение да влезе в страната, да я напусне”, а думата „документи” се заменя с „документи за пътуване”.
д) Точка 10 се изменя така :
„10. Има данни, че през последните две години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България”.
е) В точка 11 думите „при предишно пребиваване” се заменят с „има данни, че”, а след думата „страната” се добавя „или обществения ред”.
ж) В точка 13 думите „и тази мярка е в сила” се заличават.
з) Точка 15 се отменя.
и) В точка 17 след „не докаже” се добавя „достоверно”, а „планираният престой” се заменя със „заявеното пребиваване или транзитно преминаване”.
й) В точка 18 думите „три месеца” се заменят с „90 дни”, думите „текущия 6-месечен период” се заменят със „180 дни”, а текстът „като притежател на виза по чл.14, ал.3” се заличава.
к) Точка 20 се отменя.
л) В точка 24 думите „преди изтичането на визата, за която кандидатства” се заменят с „в рамките на разрешения срок за пребиваване”.
м) Създава се нова точка 25 със следното съдържание :
„25. е пребивавал на територията на страната с виза по чл.15, ал.1 и не е подал заявление за издаване на разрешение за пребиваване в указания срок”.
н) Създава се нова точка 26 със следното съдържание :
„26. притежава българско гражданство, но желае да влезе и пребивава в страната като гражданин на друга държава”.
2. В алинея 2 думите „по причини от хуманитарен характер или” се заличават.

§ 14. Създава се член 11:
„Чл.11. Отказите за издаване на виза могат да се обжалват пред компетентния съд относно тяхната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 15. В член 14 се правят следните изменения и допълнения :
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване дава право на пребиваване на територията на страната до 48 часа, ако международен договор или правото на ЕС не предвиждат друго, и се издава на чужденец, който желае да влезе на територията на Република България и да я напусне на път от една държава за друга държава. Общата продължителност на такова пребиваване на може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, считано от датата на влизане”.
3. В алинея 3 думите „три месеца” се заменят с „90 дни”, „6-месечен” се заменя със „180-дневен”, а „първото влизане на територията на Република България” се заменя с „влизане”.
4. В алинея 4 след думите „да бъде” се добавя „със срок на валидност до 5 години и да бъде”.
5. Алинея 5 се изменя така :
„(5) Срокът на валидност на визата, броят на разрешените влизания и продължителността на разрешеното пребиваване се определят от оправомощените длъжностни лица въз основа на оценка на миграционния риск”.

§ 16. В член 15 се правят следните изменения :
1. В алинея 1 след „България” се добавя „на едно от основанията, посочени в този закон”.
2. Алинея 2 се изменя така :
„(2) Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и разрешено пребиваване до 360 дни се издава, когато това е предвидено в международен договор, в правото на ЕС или в наредбата по чл.9е, ал.1”.
3. В алинея 4 след думата „пребиваване” се добавя „по ал.1”, а след края на сегашния текст се добавя „а при издаване на карта по чл.23а – от Министерството на външните работи”.

§ 17. В член 16, ал.5 думите „акт на Министерския съвет” се заменят с „наредбата по чл.9е, ал.1”.

§ 18. В член 17 се правят следните изменения :
1. В алинея 2 думите „личен” и „и самоличност” се заличават.
2. В алинея 5 думите „автоматизирана проверка или за установяване самоличността на чужденците” се заменят с „проверка на заявената самоличност на чужденеца или установяването й”.
3. Алинея 6 се изменя така :
„(6) При влизане и при напускане от чужденеца на територията на Република България, органите за граничен контрол полагат щемпел в паспорта му или в заместващия го документ”.

§ 19. В член 18, алинея 2 след думата „работи” се добавя „по ред и при условия, определени в международен договор, в закон или в акт на Министерския съвет”.

§ 20. Член 19, алинея 2 се изменя така :
„(2) Размерът на финансовите средства по ал. 1, т. 2, минималните застрахователни суми и покриваните застрахователни рискове по ал. 1, т. 3, образецът на поканата и документите по ал. 1, т. 5 се определят с наредбата по чл.9е, ал.1”.

§ 21. В член 22, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.В точка 1 думата „издадена” се заличава, а след „ал.2” се добавя „т.3 и т.4”.
2.В точка 2 след „договори” се добавя „или договори на Европейския съюз с трети държави”, а изразът „или облекчен визов” се заличава.
3. Точка 3 се изменя така :
„3. Актове на правото на Европейския съюз, които са в сила за Република България”.
4. Сегашната точка 3 става точка 4.

§ 22. В член 23 се правят следните изменения :
1. Алинея 1, точка 1 се изменя така :
„1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180 – дневен период от датата на влизането в страната; срокът на пребиваване въз основа на виза за краткосрочно пребиваване или при условията на безвизов режим може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по хуманитарни причини или при извънредни обстоятелства или държавен интерес; редът за продължаване на срока на краткосрочно пребиваване се определя с правилника за прилагане на този закон”.
2. Алинея 3 и алинея 4 се отменят.

§ 23. Създава се нов член 23а :
„Чл. 23а (1) След регистрация по ред и при условия, определени в закон или в акт на Министерския съвет, Министерството на външните работи издава на чужденците, които са членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, и на членовете на техните семейства:
1. карта на член на дипломатическия персонал на дипломатическо представителство или на представителство на международна организация („дипломатическа карта”);
2. карта на консулско длъжностно лице в консулско представителство („консулска карта”);
3. карта на член на административно-технически персонал на дипломатическо или на консулско представителство, или на представителство на международна организация („карта на административно-технически персонал”);
4. карта на член на обслужващия персонал на дипломатическо или на консулско представителство, или на представителство на международна организация („карта на обслужващ персонал”).
(2) След регистрация, Министерството на външните работи издава карти на членовете на семействата на лицата по ал.1 от същия вид, както на титуляра.
(3) Членове на семействата на лицата по ал.1, освен ако друго не е предвидено в двустранен или многостранен международен договор, са лицата, които живеят с титуляра в едно домакинство и са:
1. съпруга/съпруг или регистриран партньор, с когото лицето живее на съпружески начала;
2. низходящи, включително и само на лицето по т. 1, които не са навършили 21-годишна възраст, не са встъпили в брак и не упражняват доходоносна дейност;
3. низходящи от 21 до 26-годишна възраст, включително и само на лицето по т. 1, които не са встъпили в брак и са записани редовна форма на обучение в българско висше учебно заведение;
4. низходящи над 21-годишна възраст, включително и само на лицето по т. 1, които нямат собствени доходи, обективно не са в състояние да осигуряват сами издръжката си и сериозни здравословни причини налагат титуляра да полага лично грижи за тях;
5. възходящи на титуляра или на лицето по т. 1, които са на издръжка и сериозни здравословни причини налагат титуляра да полага лично грижи за тях - при условията на взаимност.
(4) Министерството на външните работи уведомява Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавна агенция "Национална сигурност" за извършените регистрации.
(5) Министерството на външните работи води електронен регистър на регистрациите и издадените карти, който съдържа :
- имена, длъжност и гражданство на лицето, на което е издаден;
- вид и номер на издадения документ,
- дата на издаване и срок на валидност.
(6) Картите по ал. 1 се издават с валидност за срока на акредитацията, но не повече от 5 години, и удостоверяват предоставените имунитети и привилегии по смисъла на международното право, както и, ако друго не е предвидено в международен договор, който е в сила за Република България или не следва от условия на взаимност, правото на многократно влизане и на пребиваване на територията на страната.
(7) Картите по ал. 1 се връщат при изтичане на срока на акредитация, смърт или при обявяване на лицето за нежелано.”

§ 24. В член 24 се правят следните изменения и допълнения :
1. В алинея 1 се правят следните изменения :
а) Точка 2 се изменя така :
„2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България; изискването е валидно за всеки един съдружник поотделно;”.
'2. вести бизнес в стране на законных основаниях в, в результате этой деятельности показал, по крайней мере, 10 рабочих мест на полный рабочий день болгарских граждан сохраняется в течение всего срока пребывания, если иное не оговорено в международном договоре, ратифицированного, обнародованного и вступила в силу для Республики Болгарии; требование относится к каждому партнеру отдельно;
б) Точка 6 се изменя така :
„6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата след международно проучване на дейността, произхода на капиталите, доброто име и оборота на чуждестранното дружество;”.
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Представители иностранных компаний, зарегистрированных в Болгарской торгово-промышленной палаты после международного обследования бизнеса, источником капитала, репутации и оборота иностранных компаний ".

в) Точка 13 се изменя така :
„13. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително, за дългосрочно или за постоянно пребиваване – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и права, са признати и допуснати за изпълнение по реда на българското право;”.
г) Точка 14 се изменя така :
„14. са други членове на домакинството на чужденец, по смисъла на чл.23а,ал.3, както и негови частни домашни помощници”.
д) Точка 18 се изменя така :
„18. са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, при положение, че произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и право на издръжка по чл.2, ал. 6, са признати, допуснати за изпълнение и регистрирани по реда на българското законодателство;”.
2. Алинея 4 се изменя така :
„(4) Чужденците, които пребивават в Република България по силата на международен договор, обвързващ акт на Европейския съюз или акт на Министерския съвет за безвизов режим за краткосрочно пребиваване, лицата по ал.1, т.17, както и родените на територията на Република България низходящи на лицата по чл.23а, ал.1, се освобождават от задължението да притежават виза по чл.15, ал.1 при подаване на заявление за издаване на разрешение за продължително пребиваване”.
3. В алинея 6 думата „самостоятелно” се заличава.

§ 25. В чл. 25а след края на сегашния текст се добавя „или е налице държавен интерес”.

§ 26. В член 27 се създава алинея 1:
„(1) Продължаването на срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване се извършва с нов визов стикер, върху който се полага печат на издаващия орган”.

§ 27. Член 34 се изменя така :
„Чл. 34. Всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на разрешения срок на пребиваване”.

§ 28. В член 35 се създава алинея 4:
„(4) В случай, че срокът на валидност на разрешението за пребиваване е изтекъл преди завръщане в страната, чужденецът може да влезе на територията на Република България с виза по чл.15, ал.1, която се издава при условия и по ред, определени с наредбата по чл.9е, ал.1”.

§ 29. Член 43, алинея 3 се изменя :
„ (3) Забранява се напускане на Република България на български гражданин, който не е навършил 18-годишна възраст и притежава и друго гражданство, когато родителите или единият от родителите е български гражданин и няма тяхното писмено съгласие за пътуването му зад граница, освен когато са починали или са лишени от родителски права, или се придружава от друг законен представител, определен с влязло в сила решение на съд или административен орган, или от допуснато за изпълнение решение, постановено от чуждестранен съд, и законният представител има право да определя неговото местопребиваване”.

§ 30. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават нови точки 15, 16 и 17 :
„15. „Държавен интерес” е налице, когато недопускането на чужденеца на територията на страната или напускането й може сериозно да навредят на създадените международни политически, икономически или културни връзки на Република България, и това бъде потвърдено с писмо от министъра на външните работи или от упълномощени от него длъжностни лица.
16. „Хуманитарни причини” са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на един чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.
17. "Биометрични данни" са цифрови изображения на лицето и на десетте пръстови отпечатъци, които се събират и използват за проверка на заявената самоличност, или за разпознаване и установяване на действителната самоличност”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 31. В Закона за българските лични документи /обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., в сила от 1.04.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 11.06.1999 г., в сила от 1.08.1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., ДВ, бр. 70 от 6.08.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 29.12.2000 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 27.04.2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм., ДВ, бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., доп., ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила от 23.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., доп., ДВ, бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., ДВ, бр. 71 от 30.08.2005 г., в сила от 31.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 29 от 6.04.2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., доп., ДВ,бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 26.09.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., доп., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., доп., ДВ, бр. 26 от 6.04.2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г., доп., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 31.03.2011 г. - ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.; изм., ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., ДВ, бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 1.05.2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 24.12.2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., ДВ,бр. 14 от 20.02.2015 г./ се правят следните изменения и допълнения :
1. В член 14 се правят следните изменения и допълнения :
а) Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така :
„(3) На продължително или постоянно пребиваващи чужденци - членове на семействата на българските граждани, както и на членовете на семействата на други граждани на Европейския съюз, на граждани на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, се издава "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза", когато не са граждани на Европейския съюз, на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет.
(4) На гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, на гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на гражданите на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно придвижване съгласно българското законодателство и обвързващите норми на правото на Европейския съюз, се издава удостоверение за пребиваване на гражданин на Европейския съюз, по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет.
(5) На акредитираните в Република България служители в дипломатическите и консулските представителства на други държави или в представителства на международни организации Министерството на външните работи издава карта по чл. 59, ал.5, по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет, които удостоверяват техните привилегии и имунитети съгласно международното право, а при необходимост – и право на влизане и пребиваване на територията на Република България ”.

3. В член 16, алинея 5 се изменя така :
„(5) Личният номер идентифицира еднозначно гражданите на Европейския съюз, на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които не са български граждани и се ползват с правото на свободно придвижване, и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Начинът на неговото формиране се определя от Министерския съвет.”

4. Член 39, т.1 се изменя така :
„1. временен паспорт - издава се от дипломатическите и консулските представителства на Република България след съгласуване с Министерството на външните работи, както следва :
а) със срок на валидност до 12 месеца - на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават редовен паспорт по чл.38;
б) със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут – на български граждани, на които не са издавани български документи за самоличност след 1 септември 1999 г.; в случаите по чл. 76а и 77, когато в Министерството на външните работи е получен акт или заповед на органите по чл. 78; в случаите по чл. 30 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; при трансфер на български граждани, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода” в чужбина, когато е получено разпореждане на Върховната касационна прокуратура; или по молба на компетентните местни власти с цел извеждане и връщане на българския гражданин.
При подаване на заявление за издаване на временен паспорт се събират и обработват биометрични данни. Министерството на външните работи съгласува с Министерството на вътрешните работи издаването на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност. Освен това, когато при проверката на заявената самоличност личните данни не са потвърдени, Министерството на външните работи може да изиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи по реда на чл.70, ал.1, т.5 от Закона за МВР за установяване на действителната самоличност. Редът и условията за служебно издаване на временен паспорт и за съгласуване се определят с акт на Министерския съвет”.

5. Член 39б се изменя така :
„Чл. 39б. (1) Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават временен документ за пътуване на гражданин на Европейския съюз, който не е български гражданин и не притежава валидни документи за пътуване, когато държавата-членка на Европейския съюз, чийто гражданин е, не е представена в държавата, в която се намира. При подаване на заявление за издаване на временен документ за пътуване се събират и обработват лични, в това число и биометрични данни, по ред и при условия, определени с акт на Министерския съвет, с обвързващ акт на Европейския съюз или с международен договор.
(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да издават временни документи за пътуване на граждани на държави, извън тези по ал. 1, когато не притежават валидни документи за пътуване и държавата, чиито граждани са, не е представена в държавата, в която те се намират, ако това е предвидено в договор между Република България и държавата на гражданството. Образците на тези документи за пътуване, реда и условията за тяхното издаване, както и реда и условията за събиране на лични данни, вкл. и биометрични данни, се определят с международния договор.”
6. В член 59, алинея 2 точки 3, 4, 5 и 6 се изменят така:
„3. разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, с отбелязване "член на семейството на гражданин на Европейския съюз " - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години;
4. разрешение за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, с отбелязване "член на семейството на гражданин на Европейския съюз" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 10 години;
5. разрешение за продължително пребиваване на член на домакинството на гражданин на Европейския съюз, който не отговаря на определението за „член на семейството на гражданин на Европейския съюз”, с отбелязване "бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години;
6. разрешение за постоянно пребиваване на член на домакинството на гражданин на Европейския съюз, който не отговаря на определението за „член на семейството на гражданин на Европейския съюз”, с отбелязване "бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 10 години”.

7. В член 82 след думите „20 лв.” се поставя запетая и се добавя текстът „а в чужбина – до 100 лв.”.

8. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 3 се изменя така :
„3. Редовен документ за пътуване е този, който отговаря на стандартите за машинночитаеми документи за пътуване на Международната организация за гражданско въздухоплаване, издаден е по законоустановения ред и е признат от Република България по реда на чл. 9в, когато дава право на чужденеца да се завърне в държавата на произход или да влезе в трета държава, не съдържа преправки, зачертавания, заличавания и добавки, срокът му на валидност не е изтекъл и териториалната му валидност не изключва територията на Република България.”
б) точка 15 се отменя.
в) точка 18 се изменя така :
„18. "Временен документ за пътуване" по смисъла на чл. 39б, ал.1 е документ, който е издаден по единен образец и съгласно правото на Европейския съюз, който дава право на гражданин на Европейския съюз, който не е български гражданин, да се завърне в държавата–членка на Европейския съюз, чийто гражданин е, или в държавата на неговото обичайно пребиваване”.

§ 32. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства /обн., ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., ДВ, бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г./ се правят следните изменения и допълнения :

1. В наименованието след „съюз” се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани”.
2. В член 1, алинея 1 след „съюз” се поставя запетая и се добавя „които не са български граждани,”.
3. В член 4, алинея 6 след думата „оспорване” се добавя „за законосъобразност пред компетентния съд”.
4. В член 5, алинея 2 след думата „оспорване” се добавя „за законосъобразност пред компетентния съд”.


bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Пт Окт 16, 2015 5:35 pm

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВСТАВИЛА ВЕСЬ ТЕКСТ - НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 9:28 am

Подача заявления на получение визы категории «D»:
Если Вы уже подали заявление на получение визы категории «Д» и хотите узнать статус Вашего заявления и готовность визы, пожалуйста нажмите здесь /проверка готовности визы/. Поиск устроен по имени и фамилии или по номеру Вашего загранпаспорта.
Виза «D» дает право получить разрешение на продолжительное, долгосрочное или постоянное пребывание на территории Болгарии. После приезда в Болгарии и, в общем случае, за 14 дней до истечения срока действия визы, обладатель визы «D», обращается в Миграционную службу МВД Республики Болгария с заявлением о получении соответствующего разрешения на пребывание.
Заявления на получение визы категории «D» можно подавать в Консульскую службу при Посольстве Республики Болгария в Российской Федерации.
Подача документов проводится без предварительной записи.
Право подавать заявления имеют граждане Российской федерации и граждане других стран, у которых постоянное местожительство установлено на территории Российской Федерации.
Заявление подается не раньше, чем за 3 (три) месяца до начальной даты планируемого перехода на местожительство в Болгарии.
Заявление может быть подано только лично заявителем. Законодательство не допускает исключений от этого правила.
Заявление на получение визы «D» для несовершеннолетних до 14 лет подают их родители. Заявление на получение визы для несовершеннолетних от 14 лет до 18 лет должно быть подписано несовершеннолетним и его обоими родителями. Если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного родителя, либо третьего лица, требуется нотариальное согласие на выезд и проживание на территории Республики Болгария от второго родителя или от обоих родителей.
Не требуется присутствия, подписи и согласия родителя единственно в следующих случаях:
• лишен родительских прав (необходимо предоставить копию решения суда);
• скончался (необходимо предоставить свидетельство о смерти);
• отсутствует (необходимо представить справку о рождении по форме № 25 или справку из полиции, выданную не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления).
Консульский сбор оплачивается при подаче заявления на получение визы /Визовый сбор/.
Перечень документов, которых необходимо представить при подаче заявления (по ст. 14, п. 1 Закона об иностранных граждан в Республике Болгария):
1. Заполненную визовую анкету /Образец визовой анкеты/.
Все графы анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть подписана заявителем.
2. Заграничный паспорт действующего образца со сроком действия не менее 18 месяцев (+ копию его первой страницы с фотографией и личными данными и копию других страниц с предыдущими визами).
3. Цветную фотографию 3,5x4,5 на светлом фоне (в том числе на ребенка, вписанного в паспорт).
Лицо на фотографии должно быть четким, крупным, только в анфас и занимать 70-80% фотографии. Глаза не должны быть красными. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии в очках с затемненными стеклами, фотографии, сделанные кустарным способом или вырезанные из любительских фотографий /параметры фотографии/.
4. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы на весь срок поездки.
Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро. Заявитель должен удостовериться, что данный полис включает покрытие медицинских расходов, репатриацию, госпитализацию и т.д. Страховка должна покрывать весь период пребывания в Болгарии.
5. Документы, доказывающие наличия достаточных средств для проживания на территории Республики Болгария в размер не меньше минимальной месячной заработной платы или минимальной пенсии на весь период пребывания на территории Болгарии (на данный момент приблизительно 2300 BGN).
6. Документы, доказывающие наличия жилья на территории Болгарии (нотариальный акт, договор аренды квартиры или др.)
6. Лица, которым исполнилось 18 лет, за исключением лиц, не имеющих гражданства, должны предоставить и справку о судимости с удостовренным переводом на болгарском языке. Эту справку можно получить в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД РФ).
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор Admin в Сб Окт 17, 2015 5:32 pm

А можно в двух словах, что принципиально изменено в новом законе?
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 5:59 pm

можно конечно - по фирмам
вести бизнес в стране на законных основаниях в, в результате этой деятельности показал, по крайней мере, 10 рабочих мест на полный рабочий день болгарских граждан сохраняется в течение всего срока пребывания, если иное не оговорено в международном договоре, ратифицированного, обнародованного и вступила в силу для Республики Болгарии; требование относится к каждому партнеру отдельно;
раньше делали фирму 1 на десять человек, нанимали 10 рабочих на по 2 часа в день и ахо...ихо..... думали так и будет...
с 1 января всем откажут в продлении ВНЖ
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 6:01 pm

по представительствам - зачистят все нулевки не работающие в местах своей регистрации - потребуют много дополнительных документов о реальности работы фирмы у себя на "родине"....
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty какие документы подготовить по  новым требованиям к  продлению ВНЖ в Болгарии

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 6:04 pm

ну и по  другим пунктам есть изменения,  будет время - постараюсь  написать  все что  есть существенного. В отношении регистраций и перерегистраций. Конечно   будут изменения и я  к  ним готовлюсь. Не хочется  узнать о  новшествах 1 января 2016 года. У нас много  представительств, нужно  знать заранее какие документы подготовить по  новым требованиям к  продлению ВНЖ в Болгарии.
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор Admin в Сб Окт 17, 2015 10:49 pm

bolgariq2015 пишет:по представительствам -  зачистят все нулевки  не работающие в местах своей регистрации -  потребуют много  дополнительных документов о реальности работы  фирмы у  себя  на "родине"....
Я думаю болгары поняли, что поток денежных иммигрантов в основном закончился и предоставлять ВНЖ - даром в ЕС уже хватит.
Нет ни одной страны в ЕС в которой была бы такая шара.

В целом думаю это даже правильно!

Основание для ВНЖ по схеме - липового представительства по липовому адресу, с назначением липовых представителей, думаю закончится!
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 11:26 pm

нет конечно, мотивации у них совсем другие.
МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сега действащият Закон за чужденците в Република България е влязъл в сила на 23 декември 1998 г., и от тогава е претърпял над 20 изменения и допълнения. С предлаганите промени се цели неговите разпоредби да бъдат съобразени с натрупания опит от практическото му прилагане след присъединяването на България към Европейския съюз, най-вече чрез допълване и прецизиране на основанията за отказ за издаване на визи, както и с основанията за получаване на визи за дългосрочно пребиваване.
Специално внимание е обърнато на лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване на основание обстоятелството, че осъществяват търговска дейност в страната. Въвежда се изискване разкритите в резултат на тази дейност 10 работни места да са такива на пълно работно време, както и в резултат на тази дейност през предходната календарна година да са били заплатени държавни вземания в размер на не по-малко от 250 000 лв. Въвежда се и условието, че това изискване важи за всеки съдружник поотделно.
Сходни, по-строги изисквания се въвеждат и по отношение лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване като представители на чуждестранни търговски дружества. По този начин се намалява възможността от злоупотреба с правата, които законът дава на чужденците, желаещи да се установят трайно в страната.
Създава се възможност за определени категории лица, а именно – тези, които пребивават в Република България по силата на установен безвизов режим, да могат да кадидатстват за виза за дългосрочно пребиваване, без да се налага да напускат страната. Така се премахва едно съществуващо досега изискване, което се оказа без особена практическа стойност.
Предложени са промени в сферата на обжалването на отказите за издаване на визи, като изрично е записано, че те могат да се обжалват пред съда само относно тяхната законосъобразност. Така ще се създаде яснота по отношение пределите на компетентност на съдилищата, в случаите на обжалване на откази за издаване на визи. Тази промяна се очаква да даде добавена стойност и в дейността по предотвратяване използването на територията на Република България като транзитен пункт за преминаване на лица, които имат намерение да участват или вече са участвали в терористични действия или групи.
Създава се отново законова възможност, премахната през 2013 г., за продължаване срока на пребиваване на чужденец, който вече се намира на територията на страната, но не може да я напусне поради причини, за които той не носи отговорност.
Допълнени са текстове, засягащи статута на пребиваване на лица, които са членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства. Чрез тези промени ще се даде възможност на съпругите/съпрузите на членове на дипломатическия или консулския персонал да получават същите карти, както тях, каквато възможност не съществуваше след изменението на ЗЧРБ през 2013 г.
Предвидени са допълнителни уточнения и в някои от често използваните определения, като „държавен интерес” и „хуманитарни причини”. Те са прецизирани, с оглед избягване възможностите за разширително тълкуване.
В преходните и заключителни разпоредби на закона са предвидени и промени в Закона за българските лични документи, и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Тези промени са свързани със създаването на по-детайлна уредба на случаите и условията, при които се издават временни паспорти на български граждани и временни документи за пътуване на граждани на ЕС, както и се създава по-детайлна уредба по отношение даването на личен номер на чужденците. По този начин се премахва възможността за различно тълкуване на разпоредбите на закона от службите, които са длъжни да го прилагат.
В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства се прецизира основанието за обжалване отказа за издаване на виза на член на семейството на гражданин на ЕС, като се уточнява, че това може да стане само по законосъобразност. По този начин се уточняват правомощията на съда в случаите на обжалване, като се премахва възможността за създаване на разнородна съдебна практика.
Като цяло се очаква предложените промени да доведат до улесняване практическото прилагане на всички посочени по-горе закони и изясняване на законово ниво на казуси, възникнали в практиката, но по които досега законите не са давали точен отговор.

bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Сб Окт 17, 2015 11:28 pm

основание по схеме ФОНДАЦИЯ вообще отпадет. как и по малим инвестициям когда-то отвалилось
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор Admin в Сб Окт 17, 2015 11:51 pm

bolgariq2015 пишет:основание по  схеме ФОНДАЦИЯ вообще отпадет.
Не нашел ни какого упоминания про учредителей общественных организаций в новой редакции, значит все по старому, т.е. можно.

Или у вас другое мнение?
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Вс Окт 18, 2015 9:24 am

пока промолчу, будет яснее ситуация, конечно напишу.Есть там в тексте проекта закона одна фраза, посмотрим как ее истолкуют. Ждем
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор Admin в Вс Окт 18, 2015 11:18 am

Мы пока вообще прорабатываем возможность получений рабочих виз по некоторому основанию и на его основе и ВНЖ впоследствии, причем очень быстро и не дорого., в любой стране ЕС и в третьих странах не членов ЕС , но интересных для ВНЖ (БиГ, Албания,  Черногория и т.д.)
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор bolgariq2015 в Вс Окт 18, 2015 6:38 pm

отлично.
bolgariq2015
bolgariq2015

Сообщения : 262
Очки : 375
Репутация : 3
Дата регистрации : 2015-05-03
Возраст : 62
Откуда : Варна

Посмотреть профиль http://www.superdombg.eu

Вернуться к началу Перейти вниз

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Empty Re: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в законе об иностранцах в РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения